بیمه رازی


شرکت بیمه رازی به استناد مجوز شماره 5194 تاریخ 28 اردیبهشت 1382 بیمه مرکزی جمهوری اسلامی، به عنوان اولین شرکت بیمه خصوصی در ایران فعالیت خود را آغاز کرده و ارتقای سطح خدمات بیمه‌ای به مشتریان و توسعه فرهنگ بیمه‌ای در کنار کسب سود پایدار سرلوحه فعالیت این شرکت می‌باشد.