عقد قراردادهای جدید با سازمان های بیمه گر جهت ارائه خدمات هر چه بیشتر به شما عزیزان

آزمایشگاه بابک موفق به عقد قراردادهای جدید با چندین سازمان ارائه دهنده خدمات بیمه ای گردیده است.

آزمایشگاه تشخیص پزشکی بابک در راستای رفاه بیشتر شما عزیزان،اقدام به عقد قراردادهای جدید با چندین سازمان ارائه دهنده خدمات بیمه ای نموده است.

این سازمان ها عبارتند از :              

  بیمه آتیه سازان حافظ

   بیمه دانا

  بیمه البرز

بیمه آسیا

  بیمه کارافرین

  بیمه SOS

   بیمه بانک تجارت

    بیمه پارسیان

 بیمه بانک صادرات

 

ضمنا این آزمایشگاه در حال مذاکره با چندین سازمان بیمه گر دیگر نیز می باشد که به محض حصول نتیجه ، به اطلاع خواهد رسید.

 

                      آزمایشگاه بابک ، آزمایشگاه شما                                                                                                  

                                    تکنولوژی برتر ، دقت بیشتر ، سرعت بالاتر