دستورالعمل جمع آوری نمونه خلط

دستورالعمل جمع آوری نمونه خلط

دستورالعمل جمع آوری نمونه خلط

1)      در حالت ناشتایی دهان خود را با سرم فیزیولوژی شستشو دهید تا باقی مانده غذایی در دهان شما نباشد.

2)   افزایش خلط , بیمار باید نفس عمیق کشیده و آنرا لحظه ای نگه داشته , سپس با سرفه ای شدید خلط خود را خارج سازد.

3)  هنگام سرفه کردن باید دهان بسته, بزاق و ترشحات بینی نباید همراه خلط جمع آوری شود .نمونه خلط باید عاری از ذرات غذا و یا باقیمانده آن و یا سایر مواد خارجی باشد.

4)  نمونه خلط 24 ساعته مناسب نمی باشد .در این موارد جلوگیری از آلودگی مشکل بوده و یک نمونه با غلظت میکروارگانیسم بالا با نمونه های بعدی رقیق خواهد شد.