اطلاعات تکمیلی نتایج آزمایش غربالگری جنین

اطلاعات تکمیلی نتایج غربالگری سلامت جنین

اطلاعات تکمیلی نتایج آزمایشات غربالگری سلامت جنین مراجعین محترم

 

 

تست غربالگری سلامت جنین صرفا یک تست آماری و محاسباتی است که میزان خطر (ریسک) یا احتمال ابتلاء بیماری ژنتیکی نوزاد در زمان قبل از تولد را تعیین مینماید و هدف از انجام آن این است که گروههای پر خطر (احتمال بالا) شناسائی شده و جهت آزمایشات تکمیلی ژنتیکی معرفی شوند و بایستی توجه داشت که پایین بودن احتمال (ریسک ابتلاء) یا جواب منفی در آزمایش غربالگری بدین معنی است که احتمال جنین به سندروم داون (منگولیسم) یا اختلال لوله عصبی پایین می باشد و دال بر جواب منفی قطعی نمی شود. بالا بودن احتمال(ریسک ابتلاء) در آزمایش غربالگری به معنی خطر وجود سندروم داون یا اختلاات لوله عصبی است اما بالا بودن احتمال به معنی جواب مثبت قطعی نبوده و به این معنی نیست که جنین قطعا مبتلا به بیماریهای ژنتیکی نظیر سندروم داون یا اختلالات لوله عصبی است بلکه این نتیجه بدین معنی است که روشهای تکمیلی نظیر آمینوسنتز یا سونوگرافی های چند بعدی بنا بر صلاحدید پزشک معالج برای رسیدن به نتایج قطعی بایستی انجام شود.