بیوشیمی

بیوشیمی
**Autoanalyzer Hitachi 902:** اتوآنالایزربیوشیمی هیتاچی 902از مهم ترین سیستم های خودکار بیوشیمی آزمایشگاهی می باشد. مزیت استفاده این اتوآنالایزر در آزمایشگاه افزایش دقت و صحت جوابها، افزایش سرعت و حجم کاری ،کاهش خطاهای انسانی، صرفه جویی در مصرف sample و reagent و نیز افزایش قابلیت تکرار پذیری بودن آزمایشات است.این دستگاه با توان عملیاتی 200 تست در ساعت ساخت مشترک کمپانی هیتاچی ژاپن و بهرینگرمانهایم آلمان می باشد