دستور تست نوارچسب جهت شناسائی کرمک

دستورالعمل تست نوارچسب جهت شناسائی کرمک

دستورالعمل تست اسکاچ (نواری) جهت شناسائی کرمک

 

 

 

1)       نمونه برداری بایستی صبحگاه قبل از دفع مدفوع بچه و قبل از حمام رفتن و نظافت بچه صورت گیرد.

2)      یک قطعه نوار چسب اسکاچ (اندازه نوار چسب حدود 10 سانتی متر ) در محل دفع مدفوع بچسبانید.

 

     3)چند دقیقه بعد چسب را جدا کرده و روی یک لام شیشه ای که در اختیار شما قرار گرفته چسبانده و به آزمایشگاه انتقال دهید.